Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Já Nikola Spálenková, IČO 08859698, místem podnikání Spálenky 405, 679 02 Ráječko (dále jen „Já“) tímto v souladu s ustanovením § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) upravuje prostřednictvím obchodních podmínek vzájemná práva a povinnosti mezi mnou a Vámi, jako spotřebitelem (dále jen „Vy“) uzavírá smlouvu o dodání digitálního obsahu (dále jen „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese fitpilatesbyniki.cz (dále jen „online studio“ nebo „fitpilatesbyniki.cz“).

1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.3. Naše kontaktní údaje jsou: email: n.spalenkova@gmail.com

tel: 608 308 758

bankovní spojení: 43-7637590257/0100

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy se mnou uzavírá smlouvu osoba, které je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání mých služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Informace o obsahu fitpilatesbyniki.cz

2.1. Smlouva, kterou se mnou uzavíráte je smlouvou o dodání digitálního obsahu tak, jak ji chápe občanský zákoník. To s sebou nese jistá specifika, která Vám ale jednoduše vysvětlím.

2.2. Na mém webu fitpilatesbyniki.cz naleznete instruktážní fitness videa vytvořená pro Vás mnou. Tato videa jsou mým autorským obsahem a mám k nim veškerá autorská práva. Proto jsou tato veškerá díla chráněna předpisy na ochranu autorských práv.

2.3. Bez řádné registrace není možné na stránkách fitpilatesbyniki.cz spustit videa.

2.4. Pokud si předplatíte členství, mám za to, že jste se s obsahem fitpilatesbyniki.cz řádně seznámili.

2.5. Po zaplacení předplatného se Vám otevře celý obsah fitpilatesbyniki.cz a Vy budete moci neomezeně sledovat moje videa.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1. Smlouvu se mnou uzavíráte na dálku, prostřednictvím internetu. Vaše náklady na připojení k internetu platíte Vy, moje si platím Já. Se samotným otevřením stránky není spojen žádný speciální poplatek.

3.2. Objednávku provedete tak, že si vyberete, jaké členství v mém online studiu chcete. Standardně nabízím tři druhy předplatného, a to měsíční, půlroční a roční předplatné.

3.3. Objednávku předplatného učiníte pouze skrze sekci Začít cvičit, kde vyplníte objednávkový formulář, a to po vybraném druhu předplatného.

3.4. Jakmile od Vás obdržím objednávku na předplatné, zašlu Vám o tom neprodleně zprávu na Váš email. Obdržením objednávky rozumím okamžik, kdy mi budou doručeny veškeré potřebné údaje a předplatné bude uhrazeno.

3.5. Jakmile z mé strany toto potvrzení dostanete, je smlouva uzavřena a od té chvíle získáte za níže uvedených podmínek přístup k jinak neveřejnému digitálnímu obsahu, který je umístěn na webových stránkách fitpilatesbyniki.cz.

3.6. Fakturu dokládající úhradu za členství obdržíte prostřednictvím emailu po provedení úhrady vybraného členství.

3.7. Objednávku můžete zrušit a od smlouvy odstoupit podle pravidel uvedených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek.

4. Platební podmínky a dodání digitálního obsahu (dodácí údaje)

4.1. Ceny předplatného vždy najdete na mých webových stránkách fitpilatesbyniki.cz. Ceny se mohou měnit, aktuální ceny proto vždy najdete v mém ceníku. Ceny jsou uváděné v českých korunách.

4.2. Pokud se rozhodnete pro členství v online studiu, trvá Vaše členství tak dlouho, dokud není ukončeno z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo jej neukončíte sami. Členství v online studiu lze nahradit dvojím způsobem, a to ročním předplatným, pakliže disponujete měsíčním nebo půlročním předplatné anebo předplatné roční, které nahrazuje předplatné půlroční Tuto změnu lze provést po úhradě vzniklého rozdílu při přechodu na jiný typ členství, a to vždy po předchozí žádosti zaslané prostřednictvím e-mailu nebo na telefonickém kontaktu, který je součástí těchto obchodních podmínek.

4.3. Měsíční předplatné znamená, že je Vám účtována platba vždy jednou měsíčně, členství tedy hradíte s měsíční frekvencí. Za tento měsíc beru kalendářní měsíc. Za měsíční členství jsou Vám účtovány platby podle aktuálního ceníku. První platbu musíte provést Vy, poté už je platba za měsíční předplatné automaticky strhávána.

4.4. Půlroční a roční předplatné znamená, že je Vám zúčtována platba jednou ročně, členství tedy hradíte s půlroční nebo roční frekvencí. Půlrok nebo rok je počítán jako kalendářních 6 měsíců (půlrok) nebo 12 měsíců (rok). Za půlroční a roční členství jsou Vám účtovány platby podle aktuálního ceníku. Na rozdíl od měsíčního členství, nedochází po provedení první platby k automatickému strhávání předplatného v případě dovršení daného členství, ale je nezbytné u půlročního a ročního členství manuálně platbu uhradit při zájmu o členství na další období.

4.5. Platbu provádíte přes platební bránu Comgate, a.s. a skrze formulář společnosti Redbit s.r.o., postupovat při placení budete podle pokynů platební brány. Jednoduše vyplníte požadované údaje ze své bankovní karty a zaplatíte.

4.6. Pro použití platební brány je nutné mít aktivované platba kartou přes internet. Měsíční, půlroční a roční předplatné lze hradit pouze skrze platební bránu.

4.7. První úhrada předplatného proběhne okamžitě po zaúčtování platební bránou, předplatné se hradí vždy na nadcházející časové období.

4.8. Pokud nebude Vaše platba platebním systémem řádně zúčtována, členství Vám poběží ještě další 3 dny po splatnosti splátky, poté Vám jej pozastavím do té doby, než bude moci platba proběhnout.

4.9. Se zpřístupněním obsahu nejsou spojeny žádné skryté poplatky, po zaplacení předplatného Vám bude obsah fitpilatesbyniki.cz zpřístupněn bez dalšího.

4.10. K zakoupenému neveřejnému digitálnímu obsahu přistoupíte skrze webové stránky fitpilatesbyniki.cz. Veškeré přistupové údaje obdržíte po platbě členství na Váš e-mail, který jste zadali v platebním formuláři.

4.11. Pokud své členství v online studiu zrušíte, znamená to, že Vám přístup do online fitka zrušíme s koncem již uhrazené doby a za další období již předplatné účtovat nebudeme.

5. Registrace na fitpilatesbyniki.cz

5.1. Po provedení a zaplacení objednávky na webové stránce fitpilatesbyniki.cz, obdržíte na e-mail veškeré potřebné přístupové údaje, aby jste si mohli zobrazit veškerý obsah na této stránce.

5.2. Obsah webu umístěn na url adrese fitpilatesbyniki.cz nesmíte zpřístupňovat třetím osobám, to znamená, že Vaše přístupové údaje jsou pouze Vaše, tyto nesmíte nikomu sdělovat a nesmíte nikomu dalšímu umožnit přístup k obsahu.

5.3. Slibujete mi, že obsah webu fitpilatesbyniki.cz nevyužijete pro komerční či veřejné účely, nebudete kopírovat obsah webu, a to ani pro své využití, nebudete obsah fitpilatesbyniki.cz nijak šířit, pozměňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převádět, či jej jinak než v souladu s jeho určením podle těchto obchodních podmínek.

6. Zpřístupnění obsahu a odstoupení od smlouvy

6.1. Obsah fitpilatesbyniki.cz je digitálním obsahem podle občanského zákoníku. To s sebou nese určitá specifika při odstoupení od smlouvy.

6.2. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy.

6.3. Pokud se rozhodnete ve lhůtě do 14 dnů odstoupit od smlouvy, napište mi na email n.spalenkova@gmail.com, ostatní už zařídím za Vás. !POZOR! Pokud odstoupení od smlouvy nebude zasláno přímo na tento email, neručím za jeho vyřízení!

6.4. V případě odstoupení od smlouvy bude kreditní transakce provedená přes platební bránu Comgate stornována. Vám bude platba za předplatné vrácena na kartu, kterou jste použili při nákupu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jiným způsobem vrátit peníze nelze.

6.5. Po uplynutí 14 denní lhůty k odstoupení od smlouvy již nelze vrátit uhrazené předplatné. Pokud své členství zrušíte, znamená to, že Vám přístup do online fitka zruším s koncem již uhrazené doby a za další období již předplatné účtovat nebudu.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Odpovídám Vám za to, že po uzavření smlouvy dostanete plný přístup k celému obsahu webu fitpilatesbyniki.cz – budete mít zpřístupněna všechna videa a tutoriály v plné délce a nebudu Vám jakkoliv bránit v jejich sledování.

7.2. Je možné, že bude obsah webu fitpilatesbyniki.cz v průběhu Vašeho předplatného upravován a doplňován o další videa. Některý obsah může být také v průběhu Vašeho předplatného vyměněn za kvalitnější, novější apod, ať již svým obsahem nebo obrazovou kvalitou.

7.3. Garantuji Vám, že se v době Vašeho předplatného obsah webu fitpilatesbyniki.cz nezmenší, ani se nezhorší jeho kvalita oproti obsahu, který byl na fitpilatesbyniki.cz v době uzavření smlouvy. Kvalitou rozumím nejen kvalitu obrazovou, ale i kvalitu samotného cvičení.

7.4. V případě podstatných vad obsahu fitpilatesbyniki.cz máte možnost ukončit Vaše předplatné, a to od doby kdy jste mi vady obsahu nahlásili prostřednictvím emailu uvedeného na fitpilatesbyniki.cz. V takovém případě Vám vrátím poměrnou část předplatného.

7.5. V měsíci červenec a srpen kalendářního roku si vyhrazuji právo na omezení nebo zrušení živých on-line lekcí, vkládání nových videí zůstává zachováno, a to bez dotčení odstavce 7.6.2..

Co jsou podstatné vady?

7.6.1. Obecně je podstatným porušením smlouvy takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.6.2. Za podstatou vadu obsahu fitpilatesbyniki.cz jednoznačně považuji zmenšení obsahu (obsah videí) oproti obsahu v době uzavření smlouvy o více než 50 % po dobu delší než 14 dní.

7.6.3. Je možné, že web fitnikibypilates.cz nebude dostupný z důvodu rekonstrukce webu nebo jeho údržby, zkrátka z technických důvodů, za nedostupnost webu z těchto důvodů se předem omlouvám a budu se snažit, aby Vám fitnikibypilates.cz mohla sloužit s co nejmenším omezeními. Za podstatnou vadu ale jednoznačně považuji, pokud obsah fitnikibypilates.cz bude nedostupný déle než 7 dní nepřetržitě, a to i v případě, že bude nedostupnost webu způsobena z důvodu, který jsem nemohla předpokládat.

8. Cvičení pouze na vlastní nebezpečí.

8.1. Online studio funguje obdobně jako fitko běžné, a proto i u mě.

8.2. Platí stejná pravidla ohledně bezpečnosti provádění cviků.

8.3. Všechny cviky na fitpilatesbyniki.cz jsou bezpečné, Vy ale cvičíte samozřejmě vždy na vlastní nebezpečí. Musíte být schopni dostatečným způsobem odhadnout vaši fyzickou zdatnost a tomu i přizpůsobit zátěž, kterou při cvičení zvolíte. Videa mají různou úroveň intenzity a není nutné vždy cvičit se stejnou zátěží jako já. Ve vlastním zájmu byste měli být v dobrém zdravotním stavu, zvolit vhodné oblečení a obuv na cvičení a samotnému cvičení přizpůsobit i prostor, ve kterém cvičíte, abyste si neublížili. Pokud Vám bude připadat video obsah příliš těžký, jednoduše můžete přejít na jiné video a vyzkoušet, zda Vám intenzita nebude vyhovovat více, popř. si trénink přizpůsobit.

8.4. Za jakékoliv Vaše zranění, které si způsobíte při cvičení s fitnikibypilates.cz, nenesu žádnou odpovědnost.

9. Osobní údaje

9.1. Všechny informace, které o Vás vedu, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Vaše údaje potřebuji k plnění smlouvy a nebudu je používat k jinému účelu. Výjimkou z toho pravidla je Váš e-mail, zákony mi umožňují zasílat Vám na něj obchodní sdělení související s fitpilatesbyniki.cz a obchodními službami, které poskytuji. S obchodními sděleními to ale nebudu přehánět a v každém emailu budete mít možnost odhlásit se z dalšího odběru našich obchodních sdělení.

9.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.

10. (Mimo) soudní řešení sporů

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se IČO: 000 20 869, sídlem Štěpánksá 567/14, 120 00 Praha 2. ČOI je i také evropským spotřebitelským centrem pro Českou republiku. Webové stránky ČOI a informace o mimosoudním řešením sporů naleznete zde https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

10.2. Spory s mnou je možné také řešit online přes platformu Evropské unie na této stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. V případě jakéhokoliv sporu také můžete obrátit na soudy v České republice.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud zjistím, že jste obsah fitnikibypilates.cz zpřístupnili třetí sobě, nebo že jste jinak porušili ustanovení těchto obchodních podmínek, vyhrazuji si právo Vám členství zrušit, a to bez nároku na vrácení předplatného nebo jeho poměrné části. Je ve Vašem zájmu chránit si přístupové údaje do profilu a za jejich zneužití zodpovídáte pouze Vy.

11.2. Veškerá ujednání mezi Vámi a mnou se řídí právním řádem České republiky.

11.3. Prohlašuji, že jsem vlastníkem mých webových stránek, včetně veškerého obsahu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat obsah mé webové stránky nebo její částí bez mého souhlasu.

11.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinností dnem 13.04.2021.